ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Conditions of Use and Sale
บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ www.nissanucars.com ทราบว่า การเยี่ยมชม คัดลอก พิมพ์ หรือเผยแพร่ข้อความใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ต้องสอดคล้องตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้เท่านั้น
  1. การยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ NissanUcars.com บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ให้บริการเว็บไซต์ NissanUcars.com (“บริการ”) แก่สมาชิก (“ท่าน”) ภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ที่บริษัทสามารถปรับปรุงให้ทันสมัยได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องบอกกล่าว ท่านต้องปฏิบัติตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการอย่างเคร่งครัดตลอดเวลา
  2. ข้อกำหนดการสมัครเป็นสมาชิก ในการเปิดบัญชีสมาชิกให้แก่ท่าน ท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และล่าสุดเกี่ยวกับตัวของท่านเองในการสมัครสมาชิก คงไว้ซึ่งความถูกต้องและเป็นจริงของข้อมูลของท่าน ในการ ลงทะเบียนหากท่านได้ให้ข้อมูลดังกล่าวที่ไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด หรือไม่สมบูรณ์ หรือหากบริษัท มีเหตุผลในการสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวที่ไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด หรือไม่สมบูรณ์ บริษัทมีสิทธิที่ จะระงับหรือยกเลิกบัญชีของท่านโดยไม่ต้องบอกกล่าว และปฏิเสธที่จะให้บริการใดๆ ของบริษัทแก่ท่าน ท่านต้อง รับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านและบัญชีของท่าน และรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ รหัสผ่านหรือบัญชีของท่าน
  3. นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่านอย่างดีที่สุด อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ถูก hack (จารกรรมโดยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทขอสงวนสิทธิใน การปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด
  4. ข้อจำกัดการใช้บริการ เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ใช้บริการรายอื่น และเพื่อความเป็น ระเบียบเรียบร้อยในการใช้บริการ ท่านต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอื่นใด ของบุคคลอื่น และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือของบุคคลอื่น รวมทั้งต้องไม่กระทำการใดอัน ขัดต่อข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะลบ (delete) ทำให้หยุดชั่วคราวหรือถาวร หรือนำเสนอและ ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาตามความต้องการของกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องและป้องกันสิทธิ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ของบริษัทและบุคคลภายนอก หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตาม โดยไม่ต้องบอกกล่าว ล่วงหน้า และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
  5. การเปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัทสงวนสิทธิในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใชับริการนี้ เมื่อใด และอย่างใดก็ได้ตามความเหมาะสม และให้ถือว่าท่านที่ยังคงใช้บริการต่อไปตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตาม ระเบียบกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นโดยปริยาย และบริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข และระงับบริการไว้ชั่วคราวหรือถาวรได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบ และไม่ต้องรับผิดชอบใน ความสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
  6. ข้อจำกัดความรับผิด หากเกิดความสูญหายหรือเสียหายขึ้นเนื่องจากการใช้บริการ บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อท่าน และ/หรือบุคคลผู้เสียหายนั้น ท่านต้องรับผิดชอบและรับผลเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ ท่านตกลงสละสิทธิเรียกร้องให้บริษัทรับผิดในความสูญหายและเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการนี้ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ ท่านต้องปกป้องมิให้บริษัทต้องรับผิดหรือถูกฟ้องร้องจากบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากบริการนี้ รวมทั้งจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น
  7. การยกเลิกบริการ บริษัทมีสิทธิยกเลิก หรือระงับการให้บริการไว้ชั่วคราวหรือถาวร และลบข้อมูลเนื้อหาในบริการ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการได้ทันที หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนหรือพยายามฝ่าฝืนข้อตกลงหรือเงื่อนไขนี้ข้อหนึ่งข้อใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า